Opiekun osoby starszej

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry) tryb zaoczny

Nauczane bloki programowe

 • Podstawy psychologii
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy psychopatologii
 • Polityka społeczna
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Choroby wieku starszego
 • Opieka nad osobą starszą
 • Metodyka pracy z podopiecznym
 • Organizacja czasu wolnego
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Zajęcia praktyczne

Ramowy plan nauczania

Pobierz plan »

Druki do pobrania

Informacje o zawodzie

Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • określania wpływu procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka
 • wyjaśniania roli osobowości w regulacji stosunków człowieka z otoczeniem
 • określania wpływ przyjętego przez jednostkę systemu wartości na jej funkcjonowanie w środowisku społecznym,
 • rozpoznawania potrzeb psychofizycznych osoby starszej oraz określić ich regulacyjną funkcję
 • pomagania w codziennych czynnościach
 • pielęgnowania oraz dbania o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem
Więcej
 • udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego
 • mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań
 • aktywizowania podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej
 • doradzania w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego
 • kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych , materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego
 • inicjowania pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny

Cechy pożądane u kandydata

 • zainteresowania humanistyczne (społeczne, pedagogiczne),
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • spostrzegawczość,
 • odporność na sytuacje trudne i stres,
 • dojrzałość emocjonalna,
 • odporność na sytuacje trudne i stres, umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń
 • zrównoważenie emocjonalne,
 • podzielność uwagi, łatwość koncentracji uwagi,

Miejsce pracy >

w środowisku domowym podopiecznych, ośrodkach pomocy społecznej, w tym domach pomocy społecznej oraz dziennych domach wsparcia środowiskowych domach pomocy społecznej , instytucjach działających na rzecz osób starszych w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności:

 • rehabilitacji leczniczej,
 • geriatrycznych,
 • hospicjach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,

Absolwent , który potwierdził kwalifikacje egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe otrzymuje:

DYPLOM ZAWODOWY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE- EUROPASS - zgodny z podjętym tokiem nauczania

Osoba przyjęta powinna posiadać

Osoba przyjęta po rozpoczęciu nauki otrzyma pełne informacje dotyczące odzieży ochronnej i obuwia zmiennego

Dlaczego warto wybrać ZCKZiU?

 • Koszty minimalne, bo szkoła państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
 • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2,5 roku
 • Niepowtarzalna atmosfera szkoły sprzyjająca przekazywaniu doświadczeń i pasji.
 • Na absolwentów czekają miejsca pracy. Możesz również stworzyć własny biznes i zostać szefem.
Więcej powodów
 • Wzbogacające zawodowo kontakty z placówkami Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej u których pracuje wielu absolwentów naszej Szkoły.
 • Możesz zamieszkać w internacie, korzystać ze stołówki szkolnej, zaplecza sportowego, uczestniczyć w ciekawych wyprawach rekreacyjno-edukacyjnych.
 • Dla ambitnych możliwość zdobycia EUROPASS.
 • Bogactwo fachowej, nowoczesnej literatury, czasopism, multimediów, podręczników zalecanych przez MEN.
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów.